Algemene Verkoopsvoorwaarden

Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de site en zijn inclusief btw voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten.

Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taxen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

Betalingsmodaliteiten

De facturen worden opgesteld in euro's en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% bedraagt.

De betaling geschiedt vooraf.

De bestelling wordt pas afgehandeld en verzonden na ontvangst van de betaling.

Op dat ogenblik verstuurt de verkoper een bevestigingsmail naar de klant.

Levering en bestelling

De informatie die de klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de klant.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft.

De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven.

Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

Vertragingen te wijten aan overmacht of enige gebeurtenis buiten de controle van "Cannetti", geven deze evenwel recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tijdens de duur van het voorval.

Rechtskeuze - geschil

Belgisch recht is van toepassing op alle punten die niet uitdrukkelijk worden geregeld of deze algemene voorwaarden en alle geschillen hieromtrent.

In geval van betwisting, als eiser of als verweerder, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van "Cannetti" bevoegd.

Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de vierentwintig uren na de levering van de goederen.

De klant dient zich in eerste instantie tot de verkoper te wenden om een minnelijke oplossing voor het geschil te verkrijgen.

Tegenwerpelijkheid van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden

De bestelling van een al dan niet op de website aangeboden product houdt de raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.  Voor deze aanvaarding is een schriftelijke handtekening van de klant bovendien niet vereist.

Het feit dat de klant de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, stelt hem generlei vrij van hun toepassing.